Kačka a Patrik, 28.10.2015, Praha, Stromovka

Kačka a Patrik, 28.10.2015, Praha, Stromovka